Algemene voorwaarden

Aangepast op 24-03-2019

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:
Dienst: alle werkzaamheden die Tattoo reviews voor de Klant verricht of laat verrichten (waaronder, echter niet te beperken tot, de levering van goederen en/of diensten, het plaatsen van Tattoo reviews pagina’s en/of het op een andere wijze promoten van de Klant, zijn producten, diensten en/of zijn website(s)).
Klant: de wederpartij met wie Tattoo reviews de Overeenkomst heeft gesloten tot het verrichten van de Diensten.
Overeenkomst: iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen Tattoo reviews en de Klant.
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten met betrekking tot intellectuele eigendom en daarmee samenhangende rechten, zoals merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en octrooirecht.

2. Algemene bepalingen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen Tattoo reviews en de Klant waarop Tattoo reviews deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard (ongeachte of dit mondeling, schriftelijk of elektronisch is gedaan), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Het is mogelijk dat er aanvullende bepalingen voor deze voorwaarden gelden. Deze bepalingen dienen schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen te zijn.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Wanneer deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Tattoo reviews en de Klant, wordt de Klant geacht op voorhand te hebben ingestemd met het gebruik van deze algemene voorwaarden op later gesloten en nog te sluiten overeenkomsten.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Tattoo reviews en de Klant zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen wordt nagestreefd.
2.6 Tattoo reviews mag deze algemene voorwaarden te alle tijde wijzigen. De wijziging zal via de website van Tattoo reviews of op een andere manier aan de Klant bekend worden gemaakt. Wanneer de Klant de wijziging niet accepteert mag de Klant de Overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk of per email aan info@tattooreviews.nl opzeggen. De ontbinding van de Overeenkomst zal plaatsvinden op het moment dat de wijziging in gaat.
2.7 In geval van een verschil in uitleg tussen de bepalingen in deze Algemene voorwaarden en een Overeenkomst, dan gaan de bepalingen in de Overeenkomst voor.

3. Overeenkomsten sluiten

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Tattoo reviews zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte een beslissingstermijn is opgenomen. Een aanbieding of offerte vervalt automatisch na tien werkdagen.
3.2 Tattoo reviews kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan of moest begrijpen dat deze offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Tattoo reviews niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.4 Alle door de Klant geplaatste opdrachten zijn bindend en kunnen niet door de Klant worden gewijzigd of teruggetrokken. Een Overeenkomst komt tot stand doordat een opdracht van de Klant door Tattoo reviews wordt geaccepteerd of, afhankelijk van wat eerder plaats vindt, doordat Tattoo reviews de gevraagde Dienst uitvoert.
3.5 Wanneer de Klant bij het sluiten van een Overeenkomst gebruik maakt van een vertegenwoordiger staat zowel de vertegenwoordiger als de Klant garant voor de bevoegdheid van de vertegenwoordiger om de Overeenkomst te sluiten.
3.6 Wanneer de Klant een Overeenkomst met Tattoo reviews sluit ten behoeve van een derde partij garandeert de Klant dat de derde partij akkoord is met de Overeenkomst en de te leveren Dienst(en). Tattoo reviews mag dit te allen tijde controleren en contact opnemen met de derde partij. Wanneer blijkt dat de derde partij om welke reden dan ook bezwaar maakt tegen de Overeenkomst is Tattoo reviews gerechtigd deze op te schorten. Dit vrijwaart de Klant niet van de verschuldigde vergoeding richting Tattoo reviews. Daarnaast vrijwaart de Klant Tattoo reviews tegen eventuele aanspraken of vorderingen tot schadevergoeding van de derde partij. Ook vrijwaart de Klant Tattoo reviews van alle door haar gemaakte kosten in verband met deze aanspraken of vorderingen.

4. De Diensten van Tattoo reviews gebruiken

4.1 De Klant zal zich aan alle door Tattoo reviews via de website(s) van Tattoo reviews of op andere wijze bekendgemaakte en/of geaccepteerde richtlijnen omtrent het gebruik van de Dienst houden. Hieronder valt bijvoorbeeld de gebruikersvoorwaarden voor bedrijven.
4.2 De Klant garandeert dat hij tijdens het gebruik van de Dienst alleen de overeengekomen doelen nastreeft en niet in strijd handelt met de Nederlandse wetgeving of inbraak maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden of Tattoo reviews. Daarnaast zal de Klant geen handelingen ondernemen die de reputatie van Tattoo reviews kunnen schaden. De Klant vrijwaart Tattoo reviews van alle vorderingen van derden alsmede voor de eigen gemaakte kosten die hieruit voortvloeien.
4.3 De Klant zal, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk is, meewerken aan de uitvoering van de Overeenkomst. Dit houdt onder andere in dat indien Tattoo reviews gegevens van de Klant nodig heeft, de Klant deze gegevens tijdig, juist en volledig zal aanleveren. De Klant staat tevens garant voor de juistheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens.
4.4 De Klant kan zijn rechten en/of plichten uit de Overeenkomst alleen overdragen aan derden wanneer Tattoo reviews hier uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord mee is gegaan.
4.5 Wanneer de Klant een gebruikersnaam en/of wachtwoord van Tattoo reviews heeft ontvangen is hij zelf verantwoordelijk voor het gebruik hiervan. Tattoo reviews kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, gebruik en/of misbruik van deze gegevens.

5. Bedrijfspagina’s

5.1 Tattoo reviews heeft te allen tijde het recht, en mag zonder opgave van reden of voorafgaande mededeling, een Tattoo reviews pagina weigeren, verwijderen, of aanpassen, zonder dat de Klant recht heeft op een vergoeding hiervoor.
5.2 Wanneer de Klant een rechtspersoon is, heeft Tattoo reviews te allen tijde het recht om de haar langs officiële of publieke weg vernomen wijzigingen of aanvullingen van de (bedrijfs)gegevens van de Klant, zonder toestemming of opdracht in een Tattoo reviews pagina te verwerken.
5.3 De Klant gaat ermee akkoord dat advertenties of Tattoo reviews profielen van derden, waaronder concurrenten, kunnen worden geplaatst op de Tattoo reviews profiel van de Klant of bij het gebruik van zoekwoord(en) die geheel of gedeeltelijk met de handelsnaam en/of het merk van de Klant overeenkomen.
5.4 Tattoo reviews heeft het recht de Tattoo reviews profiel te gebruiken voor plaatsing in andere media van Tattoo reviews, op media van rechtspersonen waarmee Tattoo reviews verbonden is en op media van partners van Tattoo reviews, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Aan deze plaatsingen kan de Klant geen rechten ontlenen.
5.5 Tattoo reviews profielen moeten voldoen aan de door Tattoo reviews gestelde technische eisen. Tattoo reviews mag deze eisen tijdens de looptijd van de Overeenkomst wijzigen. Wanneer dit gebeurt zal Tattoo reviews de Klant hiervan op de hoogte stellen.
5.6 De Klant kan geen rechten ontlenen aan de vormgeving, inhoud, pagina- en rubriekindeling van de media of aan de plaats, volgorde of positie, van de voor de Klant gemaakte Tattoo reviews profiel.
5.7 Tattoo reviews geeft geen garantie dat een Tattoo reviews profiel altijd voldoet aan de overeengekomen specificaties, posities, afmetingen, vormgeving, kleurstellingen of dat deze wordt geplaatst volgens dezelfde algoritmes welke ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst werden gehanteerd. De Klant erkent en accepteert dat media zoals internet, TV en print tussentijds wijzigen en dit veranderingen voor het uiterlijk, de plaatsingswijze en/of positie van de Tattoo reviews profiel tot gevolg kan hebben.
5.8 De Klant gaat ermee akkoord dat de Tattoo reviews profiel, danwel de (bedrijfs)gegevens daaruit, door Tattoo reviews worden opgenomen in een database.

Specifieke voorwaarden voor klanten in de tattoo branche (secties 6, 7 en 8)

6. Advertenties

6.1 Tattoo reviews heeft te allen tijde het recht, en mag zonder opgave van reden of voorafgaande mededeling de “kosten per klik” verhogen of verlagen.
6.2 De Klant erkent dat “advertentietegoed” niet wordt uitgekeerd als geld en alleen gebruikt kan worden om advertenties te tonen op de media van Tattoo reviews.
6.3 De Klant erkent de eigen verantwoordelijkheid om advertenties aan en uit te zetten. De gemaakte kosten van niet uitgezette advertenties zullen te allen tijde gefactureerd worden. Tattoo reviews draagt daarnaast niet de verantwoordelijkheid om het advertentietegoed van de Klant te activeren en/of te besteden.
6.4 De Klant kan geen rechten ontlenen aan de vormgeving, inhoud, pagina- en plaats indeling van de advertentie of aan de plaats, volgorde of positie van de advertenties.
6.5 Tattoo reviews geeft geen garantie dat een advertentie altijd voldoet aan de overeengekomen specificaties, posities, afmetingen, vormgeving of kleurstellingen, of dat deze wordt geplaatst volgens dezelfde algoritmes welke ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst werden gehanteerd. De Klant erkent en accepteert dat media zoals internet, TV en print tussentijds wijzigen en dit veranderingen voor het uiterlijk, de plaatsingswijze en/of positie van de bedrijfspagina tot gevolg kan hebben.

7. Betaling

7.1 Betalingen dienen op de door Tattoo reviews aangegeven wijzen te worden voldaan. Betaling van het gehele factuurbedrag dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum via automatische incasso, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld. De Klant kan daarnaast geen beroep doen op opschorting, verrekening of aftrek.
7.2 Vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst of Tattoo reviews pagina.
7.3 Tattoo reviews mag te allen tijde om een aanbetaling van de vergoedingen vragen.
7.4 Alle overeengekomen vergoedingen, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, zijn in Euro’s, exclusief BTW en overige heffingen.
7.5 Voor de hoogte van de door de Klant verschuldigde vergoeding en de daaruit voortvloeiende factuurbedragen zijn de gegevens uit de administratie van Tattoo reviews leidend.
7.6 Tattoo reviews mag te allen tijde de prijs van de Dienst verhogen. Wanneer de prijsstijging meer dan 10% van de waarde van de Overeenkomst bedraagt heeft de Klant het recht binnen 14 dagen na de aankondiging van de prijsstijging de Overeenkomst schriftelijk of per email naar info@snizoo.nl op te zeggen tegen de datum waarop de prijsstijging ingaat, tenzij Tattoo reviews alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren.
7.7 Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Vanaf het moment van verzuim dient de Klant verder alle eventueel door Snizoo gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden.

8. Looptijd, opschorting & beëindiging van de Overeenkomst

8.1 Alle Overeenkomsten hebben een initiële looptijd van eenhalf jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Na deze periode wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgende verlengd voor een periode van één jaar, tenzij de Overeenkomst door één van de partijen schriftelijk of per email aan info@tattooreviews.nl wordt opgezegd, uiterlijk één kalendermaand voor aanvang van het vervolgtermijn.
8.2 Wanneer de duur van de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen als het in sectie 8.1 van deze Overeenkomst opgenomen jaar zal de Overeenkomst steeds stilzwijgend worden verlengd met dezelfde periode als de voorgaande Overeenkomst, tenzij de Overeenkomst tijdig door één der partijen schriftelijk of per email aan info@tattooreviews.nl wordt opgezegd. Voor een tijdige opzegging dient er voor ieder jaar dat de vorige Overeenkomst strekte één maand opzegtermijn in acht genomen te worden.
8.3 De looptijd van de Overeenkomst wordt berekend vanaf de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
8.4 Tattoo reviews heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst, gedeeltelijk of in zijn geheel op te schorten wanneer de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, wanneer het vermoeden bestaat dat de Klant in strijd handelt met één van de bepalingen uit deze Overeenkomst of niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting. Bij opschorting van de Overeenkomst heeft de Klant nog steeds een betalingsverplichting over de reeds door Tattoo reviews geleverde Diensten.
8.5 Wanneer de Klant de Overeenkomst alsnog nakomt en/of voldoende zekerheid geeft dit te gaan doen, zal Tattoo reviews de opschorting opheffen.
8.6 Met behoud van alle overige rechten, hebben de partijen de mogelijkheid zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gedeeltelijke of gehele ingebrekestelling met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij:

  • Een faillissementsaanvraag heeft ingediend of failliet is verklaard;
  • Surseance van betaling is verleend of deze heeft aangevraagd.

8.7 Met behoud van haar overige rechten, mag Tattoo reviews de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, wanneer de Klant niet voldoet aan haar verplichtingen uit sectie 4 of sectie 14.2.
8.8 Wanneer de Overeenkomst wordt opgezegd of ontbonden behoud de Klant zijn betalingsverplichting richting Tattoo reviews voor de al geleverde Diensten.
8.9 Na beëindiging van de Overeenkomst retourneert de Klant binnen één week al hetgeen Tattoo reviews de Klant ter beschikking heeft gesteld in het kader van de Overeenkomst.
8.10 Alle bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook een dergelijke beëindiging van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Voortzetting algemene juridische bepalingen

12. Het uitvoeren van de Dienst

12.1 Tattoo reviews zal zijn best doen om de Dienst binnen het overeengekomen termijn op te leveren. De overeengekomen termijn dient echter als richtlijn en is nooit fataal. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Tattoo reviews schriftelijk in gebreke te stellen. Tattoo reviews dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
12.2 Tattoo reviews zal tevens zijn best doen om de Dienst volgens de afgesproken specificaties op te leveren. Tattoo reviews geeft echter nooit garanties van welke aard dan ook over de kwaliteit of de geschiktheid. Zo worden er geen garanties gegeven dat de Dienst ten alle tijde werkt, vrij is van virussen en/of fouten en dat deze verholpen kunnen worden.
12.3 Tattoo reviews heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Daarnaast mag Tattoo reviews bij een overname van haar bedrijf de rechten en plichten uit de Overeenkomst overdragen aan derde.
12.4 Tattoo reviews heeft het recht de Dienst te verbeteren en steeds aan te passen aan de huidige technieken en ontwikkelingen in de markt, zonder dat Tattoo reviews hier een schadevergoeding aan de Klant voor hoeft te betalen. Tevens verkrijgt de Klant hierdoor niet het recht de Overeenkomst te ontbinden.
12.5 Tattoo reviews heeft het recht de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken om bijvoorbeeld onderhoud of aanpassen aan de Dienst of Tattoo reviews pagina door te voeren, zonder dat hier een schadevergoeding richting de Klant voor betaald hoeft te worden.
12.6 Wanneer het uitvoeren van de Overeenkomst extra werkzaamheden met zich meebrengt mag Tattoo reviews alle extra tijd en kosten of die van ingehuurde derden, in rekening brengen.

Tattoo reviews is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de website(s). Zo kan het voorkomen dat de website(s) niet beschikbaar zijn tijdens onderhoud of slecht bereikbaar zijn door een storing. Ook is Tattoo reviews niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de content op de website(s) of enige hyperlinks naar andere webpagina’s.

Je zult Tattoo reviews niet aansprakelijk kunnen houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien de meeste content op Tattoo reviews afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid, kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de content.

Voor zover dit wettelijk is toegestaan, sluit Tattoo reviews alle impliciete garanties en aansprakelijkheden uit. Zo zijn wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch of bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit het gebruik van onze website(s). In de gevallen waarin Tattoo reviews toch aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het wettelijk maximum.

Overig

Tattoo reviews kan te allen tijde besluiten haar diensten en website(s) te veranderen, beperken of te beëindigen. Hiervoor kan Tattoo reviews niet aansprakelijk worden gehouden.

Ook wanneer Tattoo reviews geen beroep doet op enige bepaling in deze voorwaarden dan impliceert dit niet dat hiermee afstand wordt gedaan van het recht dat op een later moment alsnog te doen.

Indien een van deze individuele voorwaarden door een rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige voorwaarden onverlet.

Tattoo reviews behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde wijzigen. We raden je daarom aan om deze pagina regelmatig te controleren. Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Mocht je na het lezen van de gebruiksvoorwaarden nog vragen hebben of ons op de hoogte willen stellen van illegaal of inbreukmakend materiaal, dan kun je contact opnemen met Tattoo reviews via info@tattooreviews.nl. Tattoo reviews is onderdeel van Accentos, gevestigd op de Schelp 16, 9351 NV te Leek en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 52207447

Tattoo reviews footer

Lees reviews, ontdek en vergelijk tattoo shops en artiesten of plaats een review en help anderen de juiste keuze te maken.

Tattoo reviews footer

Lees reviews, ontdek en vergelijk tattoo shops en artiesten of plaats een review en help anderen de juiste keuze te maken.

Ontdek

Gebruikers

Over ons

Back to Bello home

Copyright by Tattoo reviews. Alle rechten voorbehouden.

Back to Bello home

Copyright by Tattoo reviews. Alle rechten voorbehouden.

Login

Aanmelden

Je persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor een goede ervaring op onze website en om alles rond je abonnement goed te laten verlopen privacybeleid.

Heb je al een account?

Wachtwoord vergeten

Emailadres of gebruikersnaam. Je krijgt een link via de mail toegestuurd.